Onderwijs

De toegevoegde waarde van de Associate degree

de Graaf, Djoerd

Sinds het studiejaar 2006/2007 bestaat een nieuwe opleidingsvorm in Nederland: de Associate degree (Ad). De Ad is een tweejarig onderdeel van een vierjarige hbo-bacheloropleiding, met een eigen graad. Deze tussenkwalificatie maakt deel uit van het Europese hoger onderwijssysteem, zoals afgesproken in het Bolognaproces, en bestaat al langer in het buitenland. Dit artikel onderzoekt de meerwaarde van de Ad voor het Nederlandse onderwijsstelsel. De resultaten laten zien dat groepen die voorheen niet doorstudeerden, dat nu wel doen. De tweejarige Ad is voor sommige mbo-ers en werkenden aantrekkelijker dan een vierjarige bachelor. Ook werkgevers zijn positief. De extra hoger opgeleiden zijn hard nodig in onze kenniseconomie. Kortom: de Ad heeft toegevoegde waarde, zowel voor studenten zelf als voor de maatschappij als geheel.